Domov | Novinky
NOVINKY
  • Zobraziť 10 | 25 | 50 | 100
  • Strana: z 3
  •  HĽADAŤ
    Zobrazujúc: 1-50 de 123

25/05/2020 [Novinka]
Dočasné prepustenie zamestnancov formou pozastavenia pracovného pomeru v Španielsku
Autor Michal Matrtaj.
Španielska právna úprava rozlišuje dva typy hromadného prepúšťania ako inštitútu pracovného práva, ktorým zamestnávateľ za istých podmienok so zamestnancami rozviaže pracovný pomer. Ide o tzv. „dočasné“ (ERTE) a „definitívne“ (ERE) hromadné prepúšťanie.
28/04/2020 [Novinka]
Určenie uplatniteľnej legislatívy v zmysle Nariadenia ES č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia
Autor JUDr. Petra Baňáková.
Cieľom Nariadenia ES č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia je stanoviť pravidlá koordinácie vnútroštátnych systémov sociálneho zabezpečenia. Na Slovensku Sociálna poisťovňa určuje uplatniteľnú legislatívu a to formou vydania potvrdenia, pričom takéto určenie je rozh...
24/04/2020 [Novinka]
JUDr. Petra Baňáková sa opäť zúčastnila bezplatného poskytovania právnej pomoci
Naša kolegyňa JUDr. Petra Baňáková sa aj tento rok zúčastnila bezplatného poskytovania právnej pomoci. Vzhľadom na vzniknutú situáciu sa právna pomoc uskutočnila elektronicky bez osobných konzultácií. Projekt zorganizovala Slovenská advokátska komora a bol zameraný predovšetkým na pom...
31/03/2020 [Novinka]
Športová arbitráž
Autor JUDr. Petra Baňáková.
Športový arbitrážny súd (CAS - Court of Arbitration) v Lausanne (Švajčiarsko) bol založený Medzinárodným olympijským výborom (MOV). Dňa 6.Apríla, 1984 v New Dilí bol MOV ratifikovaný štatút CAS a následne dňa 30.júna, 1984 CAS začal svoju činnosť v Lausanne.
27/03/2020 [Novinka]
Zákon o mimoriadnych opatreniach v justícii
Dňa 25.marca, 2020 bol prijatý Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Schválený zákon sa venuje predovšetkým lehotám v súkromnoprávnych vzťaho...
24/03/2020 [Novinka]
Lex sportiva - športové právo
Autor JUDr. Petra Baňáková.
Pojem „lex sportiva“ sa objavuje až od roku 1990. V súčasnosti sa s ním môžeme stretnúť v úradných dokumentoch Športového arbitrážneho súdu (CAS - Court of Arbitration), v judikatúre CAS, v článkoch akademických špecialistov z oblasti športového práva a akademikov, ktorí študujú ...
23/03/2020 [Novinka]
Oznámenie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej k advokátskym kanceláriám
Dnes 23.marca, 2020, bolo publikované Oznámenie ministerky spravodlivosti, ktorým sa poskytol výklad k Opatreniu ÚVZ SR vo vzťahu k činnosti o.i. advokátov a advokátskych kancelárií. Podľa tohto Oznámenia advokáti musia aj naďalej poskytovať svoje služby a zabezpečovať činnosti a úlohy i...
17/03/2020 [Novinka]
Informácie a odporúčania SAK týkajúce sa núdzového stavu pre úsek zdravotníctva vyhláseného Vládou SR uznesením č. 114/2020
S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby vrátane advokátskych kancelárií. Právne služby je preto možné poskytovať bez fyzického kontaktu s klientom v priestoroch advokátskej kancelárie...
21/02/2020 [Novinka]
Právo na tlmočníka podľa medzinárodného práva a právo konať vo svojom jazyku podľa slovenského práva.
Autor JUDr. Petra Baňáková.
V súčasnej dobe je čoraz častejším javom na súdoch účasť strany, ktorá neovláda slovenský jazyk resp. z pohľadu medzinárodného práva jazyk, v ktorom sa vedie konanie. Ustanovenie tlmočníka a konanie v jazyku, ktorému strana rozumie je tak prirodzenou súčasťou práva na spravodlivý s...
27/12/2019 [Novinka]
Súkromná zmluva vs. Notárska zápisnica pri kúpe nehnuteľnosti v Španielsku
Autor Michal Matrtaj.
20/12/2019 [Novinka]
MVA praje všetkým klientom, priateľom a ľuďom dobrej vôle príjemné prežitie vianočných sviatkov.
09/12/2019 [Novinka]
10. december - Deň ľudských práv
MVA pripomína, že 10. december je tradične Dňom ľudských práv. Je to deň, ktorý nám má pripomenúť, že ľudské práva, hoci sa zdajú, že sú úplne samozrejmé pre každého, ako vzduch, ktorý dýchame, nemajú v mnohých krajinách svoje miesto. Základné právo na život, základné právo na slo...
21/11/2019 [Novinka]
Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve
Autor JUDr. Petra Baňáková.
Zákonník práce vo svojich ustanoveniach §-u 83a upravuje podmienky, za ktorých môže zamestnávateľ so zamestnancom dohodnúť obmedzenie zárobkovej činnosti zamestnanca po skončení pracovného pomeru.
05/11/2019 [Novinka]
MVA uspela v súťaži Právnická firma roka 2019
Naša advokátska kancelária sa už tradične zúčastnila slávnostného vyhlásenia výsledkov prestížnej súťaže Právnická firma roka 2019 organizovanej spoločnosťou Epravo cz a.s. Vážime si ocenenia veľmi odporúčanej kancelárie v kategóriách trestné právo a česká firma na medzinárodných...
17/10/2019 [Novinka]
Nároky zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu zaradenú do 3. a 4. kategórie náročnosti práce
Autor JUDr. Petra Baňáková.
Riziková práca je druhom práce, ktorú možno zaradiť do tretej alebo štvrtej kategórie náročnosti práce. Obe kategórie prác sú upravené v ustanovení § 31 ods. 4 a 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Z...
09/10/2019 [Novinka]
Advokát Václav Vlk je v strednej Európe prvý "Abogado Consultor"
Na Veľvyslanectve Mexika v Prahe obdržal dňa 7. októbra 2019 JUDr. Václav Vlk, advokát Moreno Vlk & Asociados, menovacie listiny do funkcie Abogado Consultor na obdobie 2019 až 2024.
03/09/2019 [Novinka]
Uznanie cudzieho rozhodnutia v manželských veciach
Autor JUDr. Petra Baňáková.
Rozhodnutia vydané na území iného štátu spravidla nemajú účinky v Slovenskej republike pokiaľ neboli slovenskými orgánmi uznané. V závislosti od krajiny, kde bolo vydané rozhodnutie je potrebné postupovať buď v súlade s zákonom č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a pro...
16/08/2019 [Novinka]
Publikovanie podobizní dieťaťa na sociálnych sieťach bez súhlasu druhého rodiča
Autor JUDr. Petra Baňáková.
V dnešnej dobe už nie je výnimkou, že rodičia dieťaťa nežijú v spoločnej domácnosti. Veľakrát sa názory rodičov na výchovu ako i iné záležitosti týkajúce sa dieťaťa môžu a aj odlišujú. Okrem každodenných rozhodnutí ohľadom bežných veci týkajúcich sa dieťaťa, ktoré môže uskutočniť ...
05/07/2019 [Novinka]
Aj MVA si našla svoje miesto v rebríčku TOP 100 Významných Advokátskych kancelárií Českej republiky pre rok 2019
05/07/2019 [Novinka]
MVA Madrid sa sťahuje do nových priestorov
Oznamujeme našim klientom, že španielska kancelária v Madride bude odo dňa 8.7.2019 poskytovať služby v nových priestoroch na adrese (ul.) Celeste č. 2, 280 43 Madrid, vstup z ulice Agastia č. 128.
17/06/2019 [Novinka]
Guillermo Moreno Jaureguízar zložil nový sľub v Českej advokátskej komore a stal sa tak advokátom s úplnou licenciou podľa českého práva.
MVA hrdo oznamuje, že Guillermo Moreno Jaureguízar, vedúci pobočky v Madride, splnil všetky podmienky predpokladané zákonom o advokácii, a predovšetkým preukázal tak vysokú úroveň znalosti Českého jazyka, že sa po dlhých rokoch stal advokátom podľa českého práva s neobmedzenou lic...
14/06/2019 [Novinka]
Európsky orgán práce ide na Slovensko
Na Slovensku bude sídliť prvá európska inštitúcia. Rozhodli o tom ministri práce krajín Európskej únie na Rade pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti v Luxemburgu. Slovensko vyhralo už v prvom kole.
15/05/2019 [Novinka]
Daň z navýšenia hodnoty pozemku pri predaji nehnuteľnosti v Španielsku
Autor Michal Matrtaj.
Najväčším daňovým zaťažením vlastníka nehnuteľnosti v Španielsku pri jej predaji je “Daň z navýšenia hodnoty pozemku pri predaji nehnuteľnosti” – Impuesto sobre Incremento de Terrenos de Naturaleza Urbana alebo tiež Plusvalía.
26/04/2019 [Novinka]
Deň advokácie s JUDr. Petrou Baňákovou
Dňa 24.04.2019 sa naša kolegyňa JUDr. Petra Baňáková opäť zúčastnila akcie organizovanej Slovenskou advokátskou komorou v rámci Dňa advokácie a poskytovala bezplatné právne poradenstvo občanom. V 12 mestách Slovenska využilo bezplatnú právnu pomoc takmer 750 občanov.
25/04/2019 [Novinka]
Timesharing – súdna prax v Španielsku
Autor Michal Matrtaj.
Kúpa práva na časovo vymedzené užívanie ubytovacieho zariadenia v rámci dovolenkového rezortu, alebo tzv. „timesharing“, je v Španielsku populárnym dovolenkovým systémom, ktorý využíva mnoho domácich i zahraničných užívateľov.
28/03/2019 [Novinka]
Uplatňovanie výnimky nenariadenia návratu dieťaťa a skúmanie rodinnej situácie podľa slovenskej a európskej rozhodovacej praxe súdov
Autor JUDr. Petra Baňáková.
22/03/2019 [Novinka]
Predzmluvná zodpovednosť - Culpa in contrahendo
Autor JUDr. Petra Baňáková.
18/03/2019 [Novinka]
Plíživá cesta do bezpráví přes hrubost a aroganci
Autor JUDr. Václav Vlk.
12/03/2019 [Novinka]
Proč soudy ukládají méně trestů obecně prospěšných prací než dříve
Autor JUDr. Václav Vlk.
12/03/2019 [Novinka]
Zrušenie manželstva rozvodom v SR a v Španielsku
Autor JUDr. Petra Baňáková, Michal Matrtaj.
07/03/2019 [Novinka]
Zemřel kolega Rudolf Krejčík
06/03/2019 [Novinka]
Pracovná zmluva a vybrane pojmy pracovnoprávnych vzťahov v SR a v Španielsku
Autor JUDr. Petra Baňáková, Michal Matrtaj.
26/02/2019 [Novinka]
Týdeník INFO.CZ zveřejňuje seriál s názvem Státní zástupci – Čas na změnu?, ve kterém se vyjadřuje i JUDr. Václav Vlk
V souvislosti s aktuálním zveřejněním komplexního seriálu o úhlu pohledu na státní zastupitelství Státní zástupci - Čas na změnu? médiu INFO.CZ se opakovaně vyjadřoval JUDr. Václav Vlk jako člen prezídia Unie státních zástupců. Vyjádření byla publikována na uvedeném webu a jsou dostu...
26/02/2019 [Článok]
JUDr. Václav Vlk - Morální integrita a ovlivňování soudů
Autor JUDr. Václav Vlk.
20/02/2019 [Novinka]
Registrované partnerstvo ako inštitút spolužitia osôb v Španielsku
Autor Michal Matrtaj.
29/01/2019 [Novinka]
JUDr. Václav Vlk poskytl vyjádření ve věci prohlídek a sledování komunikace advokáta a ve věci „Peroutka“
V aktuálně sledovaných kauzách domovních prohlídek a sledování korespondence advokátní kanceláře MSB Legal a v kauze Peroutka poskytl JUDr. Václav Vlk jako člen prezídia Unie obhájců ČR a dále jako odborník na problematiku náhrady nemajetkové újmy a zákona 82/1998 Sb. svoje vyjád...
22/01/2019 [Článok]
Súdne poplatky pri vymáhaní pohľadávok v SR a v Španielsku
Autor JUDr. Petra Baňáková, Michal Matrtaj.
14/01/2019 [Článok]
JUDr. Václav Vlk - Co si přát do nového roku?
Autor JUDr. Václav Vlk.
21/12/2018 [Novinka]
MVA praje všetkým klientom, priateľom a ľuďom dobrej vôle pohodové prežitie vianočných sviatkov.
11/12/2018 [Článok]
Dedenie z pohľadu jeho úpravy v Španielskom kráľovstve a na Slovensku (Druhá časť)
Autor Mgr. Patrik Mečár, Michal Matrtaj .
07/12/2018 [Článok]
Dedenie z pohľadu jeho úpravy v Španielskom kráľovstve a na Slovensku (Prvá časť)
Autor Mgr. Patrik Mečár, Michal Matrtaj.
08/11/2018 [Novinka]
MVA uspela v súťaži Právnicka firma roku 2018
02/11/2018 [Článok]
JUDr. Václav Vlk - Jak levně a účinně zrychlit řízení?
Autor JUDr. Václav Vlk.
30/10/2018 [Článok]
JUDr. Václav Vlk - Splácet dluhy musí dlužníky motivovat
Autor JUDr. Václav Vlk.
30/10/2018 [Článok]
JUDr. Václav Vlk - Faktor mizejícího advokáta
Autor JUDr. Václav Vlk.
28/10/2018 [Novinka]
100. výročí založení Československé republiky
11/10/2018 [Novinka]
25. výročie diplomatických vzťahov medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom
Pri príležitosti osláv 25. výročia diplomatických vzťahov medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom sa na recepcii dňa 11.10.2018 v priestoroch reštaurácie Hrad za MVA zúčastnil Michal Matrtaj. Za pozvanie a príjemné stretnutie ďakujeme.
05/10/2018 [Článok]
Oddlženie fyzickej osoby v Španielsku – „Zákon druhej šance“
Autor Mgr. Patrik Mečár.
20/09/2018 [Článok]
Zrušenie, likvidácia a zánik obchodnej spoločnosti v Španielsku
Autor Michal Matrtaj.
07/09/2018 [Článok]
Neuplatniteľnosť prekážky Res Iudicata pri uzneseniach o neodkladnom opatrení.
Autor Mgr. Patrik Mečár.

Získané ceny


Veľmi odporúčaná firma
v obore trestné právo a česká firma na medzinárdných trhoch


Právnická firma roka 2018
Kategória: Veľmi odporúčaná firma

Právnická firma roka 2017
Kategória: Veľmi odporúčaná firma

Právnická firma roka 2016
Kategória: Veľmi odporúčaná firma


Veľmi odporúčaná firma
v oblasti trestné právo, športové právo


Veľmi odporúčaná firma
v oblasti trestné právo, športové právo a česká firma na medzinárodných trhoch

Veľmi odporúčaná firma
v oblasti športového práva
Patríme
Podporujeme
Spolupracujeme
PRAHA
Moreno Vlk & Asociados

Sokolovská 22
186 00 Praha 8
Česká republika


tel/fax: +420 224 818 736-7
mov: +420 777 707 768
e-mail: praha@moreno-vlk.eu
©2009 - 2021 Moreno Vlk & Asociados
Vývoj a dizajn: jgr | dgr
28-02-2021 04:22:32