Domov | Novinky
NOVINKY
  • Zobraziť 10 | 25 | 50 | 100
  • Strana: z 2
  •  HĽADAŤ
    Zobrazujúc: 1-100 de 123

25/05/2020 [Novinka]
Dočasné prepustenie zamestnancov formou pozastavenia pracovného pomeru v Španielsku
Autor Michal Matrtaj.
Španielska právna úprava rozlišuje dva typy hromadného prepúšťania ako inštitútu pracovného práva, ktorým zamestnávateľ za istých podmienok so zamestnancami rozviaže pracovný pomer. Ide o tzv. „dočasné“ (ERTE) a „definitívne“ (ERE) hromadné prepúšťanie.
28/04/2020 [Novinka]
Určenie uplatniteľnej legislatívy v zmysle Nariadenia ES č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia
Autor JUDr. Petra Baňáková.
Cieľom Nariadenia ES č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia je stanoviť pravidlá koordinácie vnútroštátnych systémov sociálneho zabezpečenia. Na Slovensku Sociálna poisťovňa určuje uplatniteľnú legislatívu a to formou vydania potvrdenia, pričom takéto určenie je rozh...
24/04/2020 [Novinka]
JUDr. Petra Baňáková sa opäť zúčastnila bezplatného poskytovania právnej pomoci
Naša kolegyňa JUDr. Petra Baňáková sa aj tento rok zúčastnila bezplatného poskytovania právnej pomoci. Vzhľadom na vzniknutú situáciu sa právna pomoc uskutočnila elektronicky bez osobných konzultácií. Projekt zorganizovala Slovenská advokátska komora a bol zameraný predovšetkým na pom...
31/03/2020 [Novinka]
Športová arbitráž
Autor JUDr. Petra Baňáková.
Športový arbitrážny súd (CAS - Court of Arbitration) v Lausanne (Švajčiarsko) bol založený Medzinárodným olympijským výborom (MOV). Dňa 6.Apríla, 1984 v New Dilí bol MOV ratifikovaný štatút CAS a následne dňa 30.júna, 1984 CAS začal svoju činnosť v Lausanne.
27/03/2020 [Novinka]
Zákon o mimoriadnych opatreniach v justícii
Dňa 25.marca, 2020 bol prijatý Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Schválený zákon sa venuje predovšetkým lehotám v súkromnoprávnych vzťaho...
24/03/2020 [Novinka]
Lex sportiva - športové právo
Autor JUDr. Petra Baňáková.
Pojem „lex sportiva“ sa objavuje až od roku 1990. V súčasnosti sa s ním môžeme stretnúť v úradných dokumentoch Športového arbitrážneho súdu (CAS - Court of Arbitration), v judikatúre CAS, v článkoch akademických špecialistov z oblasti športového práva a akademikov, ktorí študujú ...
23/03/2020 [Novinka]
Oznámenie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej k advokátskym kanceláriám
Dnes 23.marca, 2020, bolo publikované Oznámenie ministerky spravodlivosti, ktorým sa poskytol výklad k Opatreniu ÚVZ SR vo vzťahu k činnosti o.i. advokátov a advokátskych kancelárií. Podľa tohto Oznámenia advokáti musia aj naďalej poskytovať svoje služby a zabezpečovať činnosti a úlohy i...
17/03/2020 [Novinka]
Informácie a odporúčania SAK týkajúce sa núdzového stavu pre úsek zdravotníctva vyhláseného Vládou SR uznesením č. 114/2020
S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby vrátane advokátskych kancelárií. Právne služby je preto možné poskytovať bez fyzického kontaktu s klientom v priestoroch advokátskej kancelárie...
21/02/2020 [Novinka]
Právo na tlmočníka podľa medzinárodného práva a právo konať vo svojom jazyku podľa slovenského práva.
Autor JUDr. Petra Baňáková.
V súčasnej dobe je čoraz častejším javom na súdoch účasť strany, ktorá neovláda slovenský jazyk resp. z pohľadu medzinárodného práva jazyk, v ktorom sa vedie konanie. Ustanovenie tlmočníka a konanie v jazyku, ktorému strana rozumie je tak prirodzenou súčasťou práva na spravodlivý s...
27/12/2019 [Novinka]
Súkromná zmluva vs. Notárska zápisnica pri kúpe nehnuteľnosti v Španielsku
Autor Michal Matrtaj.
20/12/2019 [Novinka]
MVA praje všetkým klientom, priateľom a ľuďom dobrej vôle príjemné prežitie vianočných sviatkov.
09/12/2019 [Novinka]
10. december - Deň ľudských práv
MVA pripomína, že 10. december je tradične Dňom ľudských práv. Je to deň, ktorý nám má pripomenúť, že ľudské práva, hoci sa zdajú, že sú úplne samozrejmé pre každého, ako vzduch, ktorý dýchame, nemajú v mnohých krajinách svoje miesto. Základné právo na život, základné právo na slo...
21/11/2019 [Novinka]
Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve
Autor JUDr. Petra Baňáková.
Zákonník práce vo svojich ustanoveniach §-u 83a upravuje podmienky, za ktorých môže zamestnávateľ so zamestnancom dohodnúť obmedzenie zárobkovej činnosti zamestnanca po skončení pracovného pomeru.
05/11/2019 [Novinka]
MVA uspela v súťaži Právnická firma roka 2019
Naša advokátska kancelária sa už tradične zúčastnila slávnostného vyhlásenia výsledkov prestížnej súťaže Právnická firma roka 2019 organizovanej spoločnosťou Epravo cz a.s. Vážime si ocenenia veľmi odporúčanej kancelárie v kategóriách trestné právo a česká firma na medzinárodných...
17/10/2019 [Novinka]
Nároky zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu zaradenú do 3. a 4. kategórie náročnosti práce
Autor JUDr. Petra Baňáková.
Riziková práca je druhom práce, ktorú možno zaradiť do tretej alebo štvrtej kategórie náročnosti práce. Obe kategórie prác sú upravené v ustanovení § 31 ods. 4 a 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Z...
09/10/2019 [Novinka]
Advokát Václav Vlk je v strednej Európe prvý "Abogado Consultor"
Na Veľvyslanectve Mexika v Prahe obdržal dňa 7. októbra 2019 JUDr. Václav Vlk, advokát Moreno Vlk & Asociados, menovacie listiny do funkcie Abogado Consultor na obdobie 2019 až 2024.
03/09/2019 [Novinka]
Uznanie cudzieho rozhodnutia v manželských veciach
Autor JUDr. Petra Baňáková.
Rozhodnutia vydané na území iného štátu spravidla nemajú účinky v Slovenskej republike pokiaľ neboli slovenskými orgánmi uznané. V závislosti od krajiny, kde bolo vydané rozhodnutie je potrebné postupovať buď v súlade s zákonom č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a pro...
16/08/2019 [Novinka]
Publikovanie podobizní dieťaťa na sociálnych sieťach bez súhlasu druhého rodiča
Autor JUDr. Petra Baňáková.
V dnešnej dobe už nie je výnimkou, že rodičia dieťaťa nežijú v spoločnej domácnosti. Veľakrát sa názory rodičov na výchovu ako i iné záležitosti týkajúce sa dieťaťa môžu a aj odlišujú. Okrem každodenných rozhodnutí ohľadom bežných veci týkajúcich sa dieťaťa, ktoré môže uskutočniť ...
05/07/2019 [Novinka]
Aj MVA si našla svoje miesto v rebríčku TOP 100 Významných Advokátskych kancelárií Českej republiky pre rok 2019
05/07/2019 [Novinka]
MVA Madrid sa sťahuje do nových priestorov
Oznamujeme našim klientom, že španielska kancelária v Madride bude odo dňa 8.7.2019 poskytovať služby v nových priestoroch na adrese (ul.) Celeste č. 2, 280 43 Madrid, vstup z ulice Agastia č. 128.
17/06/2019 [Novinka]
Guillermo Moreno Jaureguízar zložil nový sľub v Českej advokátskej komore a stal sa tak advokátom s úplnou licenciou podľa českého práva.
MVA hrdo oznamuje, že Guillermo Moreno Jaureguízar, vedúci pobočky v Madride, splnil všetky podmienky predpokladané zákonom o advokácii, a predovšetkým preukázal tak vysokú úroveň znalosti Českého jazyka, že sa po dlhých rokoch stal advokátom podľa českého práva s neobmedzenou lic...
14/06/2019 [Novinka]
Európsky orgán práce ide na Slovensko
Na Slovensku bude sídliť prvá európska inštitúcia. Rozhodli o tom ministri práce krajín Európskej únie na Rade pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti v Luxemburgu. Slovensko vyhralo už v prvom kole.
15/05/2019 [Novinka]
Daň z navýšenia hodnoty pozemku pri predaji nehnuteľnosti v Španielsku
Autor Michal Matrtaj.
Najväčším daňovým zaťažením vlastníka nehnuteľnosti v Španielsku pri jej predaji je “Daň z navýšenia hodnoty pozemku pri predaji nehnuteľnosti” – Impuesto sobre Incremento de Terrenos de Naturaleza Urbana alebo tiež Plusvalía.
26/04/2019 [Novinka]
Deň advokácie s JUDr. Petrou Baňákovou
Dňa 24.04.2019 sa naša kolegyňa JUDr. Petra Baňáková opäť zúčastnila akcie organizovanej Slovenskou advokátskou komorou v rámci Dňa advokácie a poskytovala bezplatné právne poradenstvo občanom. V 12 mestách Slovenska využilo bezplatnú právnu pomoc takmer 750 občanov.
25/04/2019 [Novinka]
Timesharing – súdna prax v Španielsku
Autor Michal Matrtaj.
Kúpa práva na časovo vymedzené užívanie ubytovacieho zariadenia v rámci dovolenkového rezortu, alebo tzv. „timesharing“, je v Španielsku populárnym dovolenkovým systémom, ktorý využíva mnoho domácich i zahraničných užívateľov.
28/03/2019 [Novinka]
Uplatňovanie výnimky nenariadenia návratu dieťaťa a skúmanie rodinnej situácie podľa slovenskej a európskej rozhodovacej praxe súdov
Autor JUDr. Petra Baňáková.
22/03/2019 [Novinka]
Predzmluvná zodpovednosť - Culpa in contrahendo
Autor JUDr. Petra Baňáková.
18/03/2019 [Novinka]
Plíživá cesta do bezpráví přes hrubost a aroganci
Autor JUDr. Václav Vlk.
12/03/2019 [Novinka]
Proč soudy ukládají méně trestů obecně prospěšných prací než dříve
Autor JUDr. Václav Vlk.
12/03/2019 [Novinka]
Zrušenie manželstva rozvodom v SR a v Španielsku
Autor JUDr. Petra Baňáková, Michal Matrtaj.
07/03/2019 [Novinka]
Zemřel kolega Rudolf Krejčík
06/03/2019 [Novinka]
Pracovná zmluva a vybrane pojmy pracovnoprávnych vzťahov v SR a v Španielsku
Autor JUDr. Petra Baňáková, Michal Matrtaj.
26/02/2019 [Novinka]
Týdeník INFO.CZ zveřejňuje seriál s názvem Státní zástupci – Čas na změnu?, ve kterém se vyjadřuje i JUDr. Václav Vlk
V souvislosti s aktuálním zveřejněním komplexního seriálu o úhlu pohledu na státní zastupitelství Státní zástupci - Čas na změnu? médiu INFO.CZ se opakovaně vyjadřoval JUDr. Václav Vlk jako člen prezídia Unie státních zástupců. Vyjádření byla publikována na uvedeném webu a jsou dostu...
26/02/2019 [Článok]
JUDr. Václav Vlk - Morální integrita a ovlivňování soudů
Autor JUDr. Václav Vlk.
20/02/2019 [Novinka]
Registrované partnerstvo ako inštitút spolužitia osôb v Španielsku
Autor Michal Matrtaj.
29/01/2019 [Novinka]
JUDr. Václav Vlk poskytl vyjádření ve věci prohlídek a sledování komunikace advokáta a ve věci „Peroutka“
V aktuálně sledovaných kauzách domovních prohlídek a sledování korespondence advokátní kanceláře MSB Legal a v kauze Peroutka poskytl JUDr. Václav Vlk jako člen prezídia Unie obhájců ČR a dále jako odborník na problematiku náhrady nemajetkové újmy a zákona 82/1998 Sb. svoje vyjád...
22/01/2019 [Článok]
Súdne poplatky pri vymáhaní pohľadávok v SR a v Španielsku
Autor JUDr. Petra Baňáková, Michal Matrtaj.
14/01/2019 [Článok]
JUDr. Václav Vlk - Co si přát do nového roku?
Autor JUDr. Václav Vlk.
21/12/2018 [Novinka]
MVA praje všetkým klientom, priateľom a ľuďom dobrej vôle pohodové prežitie vianočných sviatkov.
11/12/2018 [Článok]
Dedenie z pohľadu jeho úpravy v Španielskom kráľovstve a na Slovensku (Druhá časť)
Autor Mgr. Patrik Mečár, Michal Matrtaj .
07/12/2018 [Článok]
Dedenie z pohľadu jeho úpravy v Španielskom kráľovstve a na Slovensku (Prvá časť)
Autor Mgr. Patrik Mečár, Michal Matrtaj.
08/11/2018 [Novinka]
MVA uspela v súťaži Právnicka firma roku 2018
02/11/2018 [Článok]
JUDr. Václav Vlk - Jak levně a účinně zrychlit řízení?
Autor JUDr. Václav Vlk.
30/10/2018 [Článok]
JUDr. Václav Vlk - Splácet dluhy musí dlužníky motivovat
Autor JUDr. Václav Vlk.
30/10/2018 [Článok]
JUDr. Václav Vlk - Faktor mizejícího advokáta
Autor JUDr. Václav Vlk.
28/10/2018 [Novinka]
100. výročí založení Československé republiky
11/10/2018 [Novinka]
25. výročie diplomatických vzťahov medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom
Pri príležitosti osláv 25. výročia diplomatických vzťahov medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom sa na recepcii dňa 11.10.2018 v priestoroch reštaurácie Hrad za MVA zúčastnil Michal Matrtaj. Za pozvanie a príjemné stretnutie ďakujeme.
05/10/2018 [Článok]
Oddlženie fyzickej osoby v Španielsku – „Zákon druhej šance“
Autor Mgr. Patrik Mečár.
20/09/2018 [Článok]
Zrušenie, likvidácia a zánik obchodnej spoločnosti v Španielsku
Autor Michal Matrtaj.
07/09/2018 [Článok]
Neuplatniteľnosť prekážky Res Iudicata pri uzneseniach o neodkladnom opatrení.
Autor Mgr. Patrik Mečár.
05/09/2018 [Novinka]
MVA praje všetkým klientom úspešný štart do nového školského roku
MVA verí, že všetci klienti a spolupracovníci mali príjemné a krásne leto a všetkých víta do nového školského roku. Madridská pobočka je po ukončení justičných prázdnin v Španielsku v plnej prevádzke.
17/08/2018 [Článok]
Povinnosť predávajúceho informovať zákazníka o materiálovom zložení odevu.
Autor Mgr. Patrik Mečár.
27/07/2018 [Článok]
Komanditná spoločnosť v SR a Španielsku
Autor JUDr. Petra Baňáková, Michal Matrtaj.
26/07/2018 [Článok]
Sociedad Limitada Nueva Empresa – Spoločnosť s ručením obmedzeným Nová Spoločnosť
Autor Michal Matrtaj.
16/07/2018 [Článok]
Ministryně Malá a proč je škoda brzkého konce experimentu
Autor JUDr. Václav Vlk.
02/07/2018 [Novinka]
MVA praje všetkým pekné leto
MVA praje všetkým klientom pekné leto a pohodové prežitie letných prázdnin a zároveň upozorňuje, že s ohľadom na justičné prázdniny v Španielsku je madridská pobočka uzavretá v období od 27.7.2018 do 3.9.2018.
20/06/2018 [Článok]
Nuansy právneho zastúpenia v Španielskom kráľovstve
Autor Mgr. Patrik Mečár, Michal Matrtaj.
18/06/2018 [Novinka]
Studentky z MVA složily státní závěrečné zkoušky na Právnické fakultě UK
Studentky pracující již 3 roky na praxi v MVA – Lien Dao Thi Bich a Zuzana Kolísková úspěšně složily v květnu 2018 ústní závěrečné zkoušky na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Lien Dao Thi Bich nastupuje od září 2018 na pozici advokátní koncipientky v MVA a Zuzana Kolísková bu...
13/06/2018 [Článok]
Založenie s.r.o. cudzincom v Španielsku
Autor Michal Matrtaj.
28/05/2018 [Článok]
Pouta, důstojnost a právní stát
Autor JUDr. Václav Vlk .
17/05/2018 [Novinka]
Otvorenie novej sekcie „GESTIÓN Y ASESORAMIENTO“, jej šéfom je Guillermo Vidaillac
Naša skúsenosť na trhu nás priviedla k tomu, že sme v pražskej kancelárii založili oddelenie „Gestión y Asesoramiento“ pre španielsky hovoriacich klientov. Do jeho čela sa postavil skúsený advokát našej kancelárie Dr. Guillermo VIdaillac. Toto oddelenie bude zabezpečovať štandard...
17/05/2018 [Článok]
Špecifiká nadobúdania nehnuteľností cudzincami v Španielsku a v SR
Autor JUDr. Petra Baňáková, Michal Matrtaj.
30/04/2018 [Článok]
Medzinárodný únos detí – únos dieťaťa rodičom
Autor Mgr. Patrik Mečár.
26/04/2018 [Novinka]
Dni advokácie aj za účasti JUDr. Petry Baňákovej
Pri príležitosti Dňa advokácie (25.4.) poskytovali advokáti svoje právne rady zadarmo. Okrem toho Slovenská advokátska komora (SAK) pripravila odborné prednášky pre študentov stredných škôl a verejnosť. Toto podujatie sa uskutočnilo vo všetkých krajských mestách, a v Nitre sa ho za M...
19/04/2018 [Článok]
Vymáhanie pohľadávok v Španielsku a na Slovensku
Autor Michal Matrtaj, Mgr. Patrik Mečár.
26/03/2018 [Novinka]
Pravidlá kandidátov pre Európsku prokuratúru sú už zverejnené
Európski prokurátori plnia funkciu styčného bodu a informačného kanálu medzi stálymi komorami a európskymi delegovanými prokurátormi v členských štátoch. V úzkej spolupráci s európskymi delegovanými prokurátormi sledujú vykonávanie úloh Európskej prokuratúry vo svojich členských štá...
23/03/2018 [Článok]
Žádné výpočty, žádné tabulky. O oddlužení zadlužených osob by měl rozhodovat soudce
Autor JUDr. Václav Vlk.
05/03/2018 [Novinka]
JUDr. Václav Vlk sa stal členom Únie rodinných advokátov
Prezídium Únie rodinných advokátov prijalo JUDr. Václava Vlka za riadneho člena Únie rodinných advokátov. Gratulujeme, MVA.
15/02/2018 [Novinka]
Daň z príjmov nerezidentov v Španielsku
Predmetom dane nerezidenta v Španielsku (fyzické a právnické osoby nesídliace v Španielsku) sú jeho príjmy (výnosy) plynúce zo zdrojov na území Španielska. Za rezidenta v Španielsku je považovaný daňovník – fyzická osoba, ktorá sa na území Španielska zdržiava viac ako 183 dní v roku a...
02/02/2018 [Článok]
Nesoulad zpracování genetických údajů u Policie ČR
Autor Mgr. Libor Pavlíček.
26/01/2018 [Článok]
Servisní činnost databází a GDPR
Autor Mgr. Libor Pavlíček.
04/01/2018 [Článok]
Musím to udržovat
Autor Marek Pokorný.
22/12/2017 [Novinka]
MVA praje všetkým klientom, priateľom a ľuďom dobrej vôle pekné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré do roku 2018.
18/12/2017 [Článok]
Právní stát, žlutá cedule a elektrikářská spojka
Autor JUDr. Václav Vlk .
05/12/2017 [Novinka]
Guillermo Moreno ako prednášajúci na česko-španielskom terminologickom seminári zameranom na španielske trestné právo procesné
Dňa 2. decembra 2017 sa v Prahe uskutočnil česko-španielsky terminologický seminár, organizovaný Komorou súdnych tlmočníkov Českej republiky, na ktorom sa ako prednášajúci zúčastnili PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D., odborná asistentka PF UK Praha a Guillermo Moreno Jaureguíza...
29/11/2017 [Článok]
Potřebujeme vládu, proti byrokratům
Autor JUDr. Václav Vlk .
13/11/2017 [Novinka]
Moreno Vlk & Asociados uspela v súťaži Právnická firma roku 2017 v kategóriách Veľmi doporučovaná firma a Doporučovaná firma
MVA už tradične uspelo v prestížnej súťaži Právnická firma roku 2017, a to v kategóriách Trestné právo, Športové právo a Česká firma na medzinárodných trhoch. Stalo sa tak doporučovanou a veľmi doporučovanou firmou v týchto oboroch. MVA ďakuje všetkým svojim spolupracovníkom, advokáto...
23/10/2017 [Novinka]
MVA je hrdým partnerom stálej konferencie Českého práva a Pražskej právnickej jesene 2017
MVA je už tradične partnerom vybraných akcií stálej konferencie Českého práva, bývalej Pražskej právnickej jesene, pričom aktuálne bola účasť JUDr. Václava Vlka na sympóziu pri Okrúhlom stole na tému prohibícia, ktoré prebehlo dňa 3.10.2017 v zasadacej miestnosti Mestského súdu v Prahe...
17/10/2017 [Článok]
GDPR a TOPO a jejich význam pro obchodní společnosti
Autor Mgr. Libor Pavlíček.
11/10/2017 [Článok]
Kdy přijde bitva u Lipan? II.
Autor JUDr. Václav Vlk.
10/10/2017 [Článok]
Kdy přijde bitva u Lipan?
Autor JUDr. Václav Vlk.
02/10/2017 [Novinka]
Na pozíciu partnerov v MVA boli povýšení Klára Doležalová, Libor Nerad a Guillermo Moreno Jaureguízar.
Na pozíciu partnerov v MVA boli povýšení s účinnosťou od 1.10.2017 Klára Doležalová, Libor Nerad a Guillermo Moreno Jaureguízar. Všetci 3 sú skúsení advokáti s rozsiahlou praxou. Klára Doležalová sa zameriava najmä na sporovú agendu v oblasti civilno-právnych vzťahov, zodpovednost...
25/09/2017 [Novinka]
JUDr. Václav Vlk zvolený za člena Odvolacej disciplinárnej komisie ČAK
Partner MVA, JUDr. Václav Vlk, bol zvolený na 7. Sneme Českej advokátskej komory, ktorý sa konal 22.9. 2017 za člena Odvolacej disciplinárnej komisie. Tento orgán preskúmava rozhodnutia o disciplinárnych previneniach advokátov a v rámci disciplinárnej právomoci je najvyšším orgánom komory. ...
21/09/2017 [Článok]
Klakson! Troubení v Česku a ve Španělsku
Autor Mgr. Libor Pavlíček.
19/09/2017 [Novinka]
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Dňa 25. Mája 2018 sa uplatní NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Toto nariadenie predstavuje veľkú zmenu v ochranne osobných údajov a bude sa týkať či už koncových užívate...
01/09/2017 [Novinka]
Nová posila v Moreno Vlk & Asociados Bratislava - Mgr. Patrik Mečár
Vítame nového kolegu Patrika Mečára ako posilu našej bratislavskej pobočky. Patrik študoval 3 roky na Capillano University v Kanade a následne absolvoval štúdium práva na Paneurópskej vysokej škole, ktoré úspešne ukončil v roku 2013. Po štúdiu sa venoval právu na úrovni manažment...
22/08/2017 [Článok]
Spravedlivá kompenzace při zániku obchodního zastoupení
Autor Mgr. Libor Pavlíček.
25/07/2017 [Novinka]
MVA praje klientom krásne a príjemne leto a kľudné prežitie prázdnin
MVA praje klientom krásne a príjemne leto a kľudné prežitie prázdnin a súčastne upozorňuje, že prevádzka madridskej pobočky je s ohľadom na španielske súdne prázdniny prakticky obmedzená, čomu zodpovedá aj omedzenie pražskej kancelárie.
27/06/2017 [Článok]
Způsob výběru soudců je jen technikálie. Klíčová otázka zní: Jaké soudce chceme?
Autor JUDr. Václav Vlk.
16/06/2017 [Článok]
K čemu slouží právo a jak ho nepoužívat
Autor JUDr. Václav Vlk.
18/05/2017 [Článok]
Trestní odpovědnost společností zabývající se počítačovými systémy
Autor Mgr. Libor Pavlíček.
17/05/2017 [Novinka]
Kúpa nehnuteľností v Španielsku
V advokátskej kancelárii Moreno Vlk & Asociados vieme o španielskom práve nehnuteľností všetko a dokážeme sa tak postarať o to, aby Vaša kúpa aj predaj prebehli bez zbytočných komplikácií. Ak ste sa rozhodli kúpiť v Španielsku nehnuteľnosť, oplatí sa naviazať behom celého procesu j...
24/01/2017 [Novinka]
Bratislavskú kanceláriu vedie od 1. februára JUDr. Petra Baňáková, do Madridu prichádza Michal Matrtaj.
Bratislavskú pobočku kancelárie MVA povedie od 1. januára JUDr. Petra Baňáková, skúsená advokátka s rozsiahlou praxou v procesnom práve. S MVA spolupracuje od roku 2016 a dosahuje prvotriedne výsledky. Spolu s Liborom Neradom v Prahe a Guillermom Moreno Jaureguízarom v Madride je...
01/01/2017 [Novinka]
PF 2017 praje Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o.
Vážení klienti, milí čitatelia Noviniek, dovoľte nám poďakovať sa Vám za priazeň a spoluprácu v uplynulom roku. V mene celej kancelárie MVA SK Vám chceme popriať štastný nový rok 2017, aby bol pre Vás rovnako úspešný v pracovnom, ako i osobnom živote! S úctou, pracovný kolekt...
05/12/2016 [Novinka]
Moreno Vlk & Asociados a medzinárodné právo
Napriek tomu že Európska únia presadzuje zjednocovacie prvky do práv jednotlivých členských štátov, ich jednotlivé právne systémy sa líšia. S prehlbujúcou sa európskou integráciou vstupujú podnikateľské aj fyzické osoby stále častejšie do právnych vzťahov so zahraničnými subjektmi...
21/11/2016 [Novinka]
Preklepy zo súdnych zápisníc
Okrasný úd v Bratislave takto rozhodol... - ...súd po vykonanom dokazovaní musel dať za pravdu žabcovi... - ... žalobca uvádza, že vo veci podá sťažnosť pre prieťahy na Sústavný úd v Košiciach - ... obžalovaný sa dlhodobo dopúšťa závlažnej trestnej činnosti - ... do domu vnikli až p...
09/11/2016 [Novinka]
MVA obhájila Právnickú firmu roka v kategórii Veľmi doporučované pre oblasti Športovné a Trestné právo
Dňa 7. novembra 2016 spoločnosť EPRAVO.CZ slávnostne vyhlásila výsledky deviatého ročníka firemného rebríčka Právnická firma roka. MVA obhájila svoje postavenie v silnej konkurencii vo svojich tradičných oboroch, a to športovom a trestnom práve v kategórii Veľmi doporučovaná firma. ...
02/11/2016 [Novinka]
Od novembra musí štát s ľuďmi komunikovať elektronicky
Povinnosť komunikovať elektronickou formou je v platnosti už od 1. novembra 2013, no výnimkou sa oddialila pre tie štátne orgány, ktoré pre technické prekážky elektronicky komunikovať nemohli. Od 1. novembra tohto roka výnimka končí.
28/10/2016 [Novinka]
Slovenský prezident Kiska připomněl vznik Československa
U příležitosti 98. výročí vzniku Československa položil ve čtvrtek slovenský prezident Andrej Kiska kytku k bratislavskému Památníku československé státnosti na nábřeží Dunaje. Podle Kisky bylo Československo základem toho, aby mohlo vzniknout samostatné Slovensko.
25/10/2016 [Novinka]
Ľudia veria súdom viac
Personálne zmeny na dvoch najvyšších pozíciách v súdnictve neznamenajú len, že sudcom sa dýcha slobodnejšie. Justíciu začala priaznivejšie vnímať aj verejnosť. Ukazuje to najnovší prieskum o dôveryhodnosti justície.

Získané ceny


Veľmi odporúčaná firma
v obore trestné právo a česká firma na medzinárdných trhoch


Právnická firma roka 2018
Kategória: Veľmi odporúčaná firma

Právnická firma roka 2017
Kategória: Veľmi odporúčaná firma

Právnická firma roka 2016
Kategória: Veľmi odporúčaná firma


Veľmi odporúčaná firma
v oblasti trestné právo, športové právo


Veľmi odporúčaná firma
v oblasti trestné právo, športové právo a česká firma na medzinárodných trhoch

Veľmi odporúčaná firma
v oblasti športového práva
Patríme
Podporujeme
Spolupracujeme
PRAHA
Moreno Vlk & Asociados

Sokolovská 22
186 00 Praha 8
Česká republika


tel/fax: +420 224 818 736-7
mov: +420 777 707 768
e-mail: praha@moreno-vlk.eu
©2009 - 2021 Moreno Vlk & Asociados
Vývoj a dizajn: jgr | dgr
02-03-2021 17:10:38